Informacji na temat lokali użytkowych udzielamy pod numerami telefonów:

 +48 22 370 26 99 oraz  +48 693 565 103

a także za pośrednictwem poczty e-mail: a.rejmentowska@smprzymetrze.pl


Oferta najmu pawilonu przy ul. Migdałowej 97 w Warszawie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 36 lok. U-128 ogłasza pisemny konkurs ofert na najem pawilonu zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 97 w Warszawie o powierzchni użytkowej 85,40 m2, znajdującego się na działce ewidencyjnej o nr 17,18/5,18/7 z obrębu 1-11-06, a także dzierżawę terenu o łącznej pow. 120 m² (ogródek).

Ustala się kwotę wywoławczą miesięcznego czynszu najmu w wysokości 60,00 zł netto /m2 oraz miesięcznego czynszu dzierżawy terenu w wysokości 15,00 zł netto /m2 .

Do stawki czynszu najmu lokalu doliczyć należy opłaty za: wywóz nieczystości,  energię elektryczną i wodę, które będą rozliczane na podstawie umów zawartych bezpośrednio z dostawcą energii elektrycznej i MPWiK.

Umowa najmu/dzierżawy będzie zabezpieczona również kaucją gwarancyjną, którą należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni (wysokość kaucji wynosi 3-krotność miesięcznej stawki zaoferowanego czynszu najmu/dzierżawy).

Możliwe jest oznakowanie pawilonu w formie reklamy zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynajmu powierzchni reklamowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na najem pawilonu handlowego oraz dzierżawę terenu przy ul. Migdałowej 97” w Biurze Obsługi Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, które mieści się na I piętrze „Galerii Ursynów”, w budynku przy al. KEN 36 lok. U-128, do dnia 15.09.2023 r. do godziny 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18.09.2023 r. o godz. 12.30, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w dniu 21.09.2023 r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę/nazwisko i imię oferenta, adres do doręczeń oraz telefon kontaktowy.
  2. Deklarowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu netto w złotych, za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz deklarowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto w złotych, za 1 m2 powierzchni dzierżawy terenu.
  3. Deklarowany okres trwania umowy najmu/dzierżawy.
  4. Oświadczenie o rodzaju działalności gospodarczej, jaką oferent zamierza prowadzić w wynajmowanym lokalu/dzierżawionym terenie.
  5. Skalę uciążliwości działalności, która ma być prowadzona w lokalu i na dzierżawionym terenie.
  6. Zakres koniecznych adaptacji lokalu/terenu związanych z rodzajem prowadzonej działalności.
  7. Oświadczenie o zobowiązaniu do wpłaty na konto Spółdzielni kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotnej miesięcznej stawki zaoferowanego czynszu najmu/dzierżawy, nie później niż w dniu podpisania umowy najmu/dzierżawy.
  8. Osoby prawne – kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopię decyzji o nadaniu nr NIP i nr Regon; osoby fizyczne – informację o nr NIP, nr PESEL i nr dowodu osobistego oraz przez kogo jest wydany.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z panią Anną Rejmentowską-Swęd pod nr tel.: 693-565-103, a także drogą mailową na adres a.rejmentowska@smprzymetrze.pl

Lokal można obejrzeć w dniach  31.08.2023 r. oraz 5.09.2023 r. Zainteresowanych oględzinami prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Pawilon przy ul. Migdałowej 97 w Warszawie