I. PREAMBUŁA

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego przygotowaliśmy dla Użytkowników naszej strony internetowej niniejszą Politykę prywatności (dalej zwaną: „Polityką”), w której znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z naszej strony internetowej. Polityka opisuje przede wszystkim, jakie dane przetwarzamy, na jakich podstawach prawnych, w jakim celu, ale także jak się z nami skontaktować i w jaki sposób nasi Użytkownicy mogą skorzystać z przysługujących im praw. Niniejszy dokument ma przede wszystkim zagwarantować Ci, że Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”).

II. INFORMACJE OGÓLNE

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, numer IP lub inne czynniki określające tożsamość osoby fizycznej.

CZYM JEST PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Jest to każda operacja wykonywana na danych osobowych, m. in. pozyskiwanie, przekazywanie, modyfikowanie, przechowywanie, usuwanie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez nas przetwarzane.

KIEDY NINIEJSZA POLITYKA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

III. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z naszej strony internetowej www.smprzymetrze.pl jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie (02-797), przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U-128.

Z Administratorem możesz się skontaktować w dowolnym momencie w formie:

 • elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: biuro@smprzymetrze.pl ;

 • tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres Spółdzielni wskazany powyżej.

Informujemy również, iż ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych w formie:

 • elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: iod@smprzymetrze.pl;

 • tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres Spółdzielni z dopiskiem: „ochrona danych”.

IV. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH JAKIE MOŻEMY ZBIERAĆ POPRZEZ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

W zależności od sytuacji możemy zbierać następujące dane osobowe:

a) Wejście na naszą stronę internetową:

 • adres IP,

 • logi,

 • dane dotyczące lokalizacji urządzenia.

b) Kontakt ze Spółdzielnią przy pomocy udostępnionych form kontaktu z nami (formularz kontaktowy):

 • Imię i Nazwisko/Nazwę Podmiotu,

 • adres e-mail/ lub numer telefonu,

 • inne dane wynikające z treści korespondencji.

c) Zakładka „Moje Konto”

 • Nazwa Użytkownika.

d) Rejestracja dla Członków do panelu Imieszkaniec

 • Imię i Nazwisko;

 • e-mail;

 • nr telefonu;

 • adres.

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako obowiązkowe może ograniczyć możliwość np. skontaktowania się z nami przy pomocy udostępnionego formularza kontaktowego.

V. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • w celu prowadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu, mogące dotyczyć takich informacji jak: czas spędzanie, aktywności, jakości wyświetlanej treści, lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik przeglądając nasz serwis (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu umożliwienia nawiązania z nami kontaktu poprzez podane na stronie adresy e-mail lub numery telefonów (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. f) RODO);

 • w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu obrony przed lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu umożliwienia zarejestrowania się do panelu Imieszkaniec przy pomocy dostępnego formularza (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO);

 • w celu prawidłowego zarządzania Serwisem poprzez stosowanie plików Cookies, umożliwiających zidentyfikowanie używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, a także dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich potrzeb na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych), zależnie od rodzaju plików Cookie – szczegółowe informacje na temat plików Cookie znajdziesz w Polityce Plików Cookie (LINK).

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania, poniżej przedstawiamy przykładowe okresy przechowywania danych:

a) statystki odwiedzin, serwis – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,

b) nawiązanie z nami kontaktu – przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania/wniosku, a po jej zakończeniu przez okres umożliwiający dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami,

c) zakładka „Moje Konto”, Imieszkaniec – do zakończenia celu w jakim dane są przetwarzane,

d) obrona lub dochodzenie roszczeń – jeżeli powstaną jakiekolwiek roszczenia z Państwa lub naszej strony to dane będą przetwarzane przez okres 6 lat co wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu.


VII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały profilowaniu i nie będą podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie.

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą zostać przez nas udostępnione tylko w sytuacjach, gdy odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz SM „Przy Metrze” wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową lub gdy odbiorcami są inne podmioty w zakresie dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych, wykrywania oszustw i zapobiegania im, ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

IX. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);

 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od osoby fizycznej, której dane dotyczą;

 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Żądanie realizacji swojego prawa możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Możesz to zrobić:

 • wysyłając wiadomość na adres: iod@smprzymetrze.pl lub

 • tradycyjnie wysyłając korespondencję na adres Spółdzielni z dopiskiem: ochrona danych.

Prawo skargi, należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na www.uodo.gov.pl.
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 12.01.2023 r.