Poradnik dla planujących remont

PRACE REMONTOWE W LOKALU

Roboty remontowo-budowlane w lokalach­­ –  w ­­szczególności związane z przebudową ścian, wymianą drzwi wejściowych do lokalu, modernizacją wszelkich instalacji, wymianą grzejników, remontem balkonów, zabudową loggii i balkonów, wymianą okien, instalowaniem krat – wymagają pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni. Aby uzyskać zgodę, należy pisemnie zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych. W zgłoszeniu należy zawrzeć dane adresowe i kontaktowe oraz określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych i termin ich rozpoczęcia.

Zarząd Spółdzielni indywidualnie rozpatrzy każde zgłoszenie i – po akceptacji – wyda niezbędne zgody oraz określi szczegółowe warunki dotyczące planowanych robót.

Przy planowaniu prac remontowych należy zapoznać się z Regulaminem porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, który dostępny jest na stronie www.smprzymetrze.pl.

Prace remontowe mogą być wykonywane w godzinach 8-20, a prace wywołujące duży hałas w godzinach 9-17.

Wywóz odpadów budowlanych powstałych przy robotach należy zlecić na własny koszt przedsiębiorstwu odpowiedzialnemu za wywóz nieczystości i gruzu, a miejsce ustawienia pojemnika na odpady należy uzgodnić bezpośrednio z administratorem budynku.

Należy sprzątać na bieżąco części wspólne budynku zanieczyszczone w trakcie prowadzonych prac.

 

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJACYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH (SZCZEGÓŁOWE ZASADY WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZGODAMI PRZEKAZANE ZOSTANĄ NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA)

Wymiana okien

Należy zachować kształt, podział okien i kolorystykę zewnętrzną jakie istnieją w pozostałej części budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie uszczelnień pomiędzy nowymi oknami a otworami budowlanymi oraz na wykonanie uszczelnień obróbek blacharskich parapetów. Należy zakupić okna z fabrycznie zainstalowanymi nawiewnikami, które zapewnią dostęp powietrza do lokalu bez konieczności każdorazowego rozszczelnienia okien bądź ich uchylania.

Wykonanie paneli na podłodze należy wykonać według ogólnie przyjętych zasad dla prac wykończeniowych w branży budowlanej oraz zaleceń  producenta. Należy zwrócić uwagę  na konieczność zastosowania wyciszenia/wygłuszenia, co zapewni lepszy komfort akustyczny.

Wymianę podłóg, glazury i terakoty  należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dla prac wykończeniowych w branży budowlanej.

 

Przed przystąpieniem do ułożenia płytek w łazience i kuchni, zaleca się:

  • zastosowanie w miejscach narażonych na zawilgocenie i w okolicach szachtów pionów kanalizacyjnych materiałów uszczelniających krawędzie styku ścian z posadzką,
  • pomalowanie „folią w płynie” powierzchni ścian w rejonach narażonych na działanie wody, np. przy brodziku z kabiną natryskową, przy wannie i umywalce,
  • wypełnienie szczelin pomiędzy płytkami podłogowymi i ściennymi silikonem.

Wymiana instalacji elektrycznej, zwiększenie mocy przyłączeniowej

Lokale mieszkalne w zasobach SM „Przy Metrze” zasilane są jednofazowo, w układzie TN-C (tzw. zerowanie), przy mocy przyłączeniowej max 5kW, instalacja wykonana jest przewodami miedzianymi. Zwiększenie liczby i rodzaju posiadanych przez lokatorów urządzeń AGD i RTV, czy też zmiana aranżacji pomieszczeń wymaga często wykonywania kompleksowych modernizacji wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Spółdzielnia wydaje zgodę na wykonanie tych prac pod warunkiem:

  • wykonania projektu (szkicu) nowych instalacji elektrycznych opracowanego przez uprawnionego projektanta lub koncesjonowanego instalatora,
  • uzgodnienia projektu z Działem Technicznym Spółdzielni,
  • wykonania nowych instalacji elektrycznych przez koncesjonowanego instalatora,
  • uzyskania od STOEN OPERATOR Sp. z o.o. zgody na zwiększenie mocy, uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci (np. 12,5 kW na mieszkanie), podpisania nowej umowy przyłączeniowej.

Po zakończeniu prac i wykonaniu pomiarów powykonawczych należy zgłosić ten fakt do Działu Technicznego Spółdzielni.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zmian lub napraw instalacji elektrycznych bez odpowiednich uprawnień.

 

Montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych w kuchni i łazience należy przeprowadzić z zachowaniem zasad i wymagań producenta materiałów instalacyjnych dla zimnej i ciepłej wody – preferowane są rury i kształtki z polipropylenu typ 3 o połączeniach zgrzewanych, zabrania się stosowania połączeń klejonych dla instalacji wodnej, kanalizacyjnej i c.o. W razie stwierdzenia fragmentów starej, stalowej instalacji wody zimnej lub ciepłej, przechodzących przez ścianę i wprowadzonych do instalacji wewnętrznej łazienki i/lub kuchni, powinno się je wymienić na przewody PP- R typ 3 o połączeniach zgrzewanych.

Ewentualna naprawa ścian na korytarzu jest obowiązkiem wykonującego remont.

Należy zapewnić dostęp do zaworów i wodomierzy poprzez otwór rewizyjny o wymiarach 30x30 cm.

 

Podłączenie urządzeń sanitarnych należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką instalacyjną, na zasadach wskazanych przez producenta tych urządzeń. Podłączenie przewodów odpływowych pralki i zmywarki należy wykonać tak, aby  nie dopuścić do rozszczelnienia z instalacją kanalizacyjną podczas odpompowywania brudnej wody. Należy unikać stosowania zbrojonych wężyków do podłączenia baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i ustępów. Lepiej zastosować miedziane rurki chromowane. W przypadku zastosowania stelaża do zabudowy lekkiej dla misek ustępowych wiszących podłączenie wody powinno zostać wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaż nowych urządzeń takich jak kabina prysznicowa, sedes, umywalka i zlewnależy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta tych urządzeń. Przy podłączaniu syfonów do odpływów  kanalizacyjnych należy pamiętać o zachowaniu spadku potrzebnego do prawidłowego odprowadzenia ścieków oraz zachowaniu odpowiedniej średnicy i długości przewodu. Przy montażu brodzika i kabiny prysznicowej należy wykonać prawidłowe doszczelnienie połączeń silikonem przeznaczonym do tego rodzaju prac. Prace powinny być wykonane przez osobę lub firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Rozbiórka ścianek działowych

Wnioski rozbiórkowe rozpatrzone zostaną po przedstawieniu rzutu z zaznaczonymi do wyburzenia ścianami, opisem wyburzonych ścian oraz projektu zmian.

 

Wymiana drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne do mieszkania powinny otwierać się do środka pomieszczenia, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Drzwi wejściowe do lokalu powinny być oznaczone przyporządkowanym numerem.

Po wymianie drzwi należy odtworzyć powierzchnię ściany w korytarzu.

Wymiana drzwi wewnętrznych

Drzwi do przyległych pomieszczeń powinny otwierać się bezkolizyjnie.

Drzwi do łazienki i WC muszą zapewnić wentylację pomieszczenia.

Wymiana grzejników w pokojach

Wymiana grzejników nie może odbywać się w sezonie grzewczym.

Grzejniki powinny być dobrane zgodnie z informacją zawartą w piśmie ze Spółdzielni. Przy wymianie grzejników należy zastosować zawory termostatyczne umożliwiające odpowiednią regulację dopływu ciepła do pomieszczeń, należy zastosować głowice termostatyczne na zasileniu z blokadą na 16 stopni Celsjusza (zalecamy firmę Danfoss) oraz zawory powrotne na powrocie. Ponadto grzejniki powinny posiadać atest dopuszczający do stosowania w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym oraz być dostosowane do ciśnienia nie mniejszego niż 10 barów. Grzejniki należy podłączyć do istniejących gałązek o długości minimum 50 cm. Podczas prac nie należy wprowadzać zmian w pionach centralnego ogrzewania w lokalu, gdyż mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie instalacji. Spuszczenie wody z instalacji należy uzgodnić z Działem Technicznym Spółdzielni. Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne niedogrzanie lokalu po wymianie grzejników oraz awarie nowych grzejników. Prace powinny być wykonane przez osobę lub firmę posiadającą uprawnienia do wykonywania wyżej wymienionych prac. 

ZABRONIONE JEST wykonywanie stałych zabudów pionów kanalizacyjnych w łazience, pionów centralnego ogrzewania oraz pionów gazowych w sposób uniemożliwiający inspekcję i naprawę tych instalacji przez firmę konserwacyjną. Spółdzielnia nie będzie odtwarzać takich zabudów.

WENTYLACJA

Wentylacja kuchni i łazienki

Dopuszcza się jedynie montaż okapu z pochłaniaczem niepodłączonym do kanałów wentylacyjnych.

ZABRONIONE JEST stosowanie wentylatorów mechanicznych, możliwe jest jedynie stosowanie kratek wentylacyjnych do wentylacji grawitacyjnej.