Dofinansowanie do opłat za śmieci

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” informuje, że Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udziela wsparcia osłonowego na dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. M.st. Warszawa wprowadziło program osłonowy dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, które są w trudnej sytuacji finansowej. Osoby te mogą otrzymać od Miasta zasiłek celowy, pokrywający m.in. połowę opłaty za wywóz śmieci. Kryterium dochodowe programu wynosi 1940 zł netto.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/1810/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

  1. Pomoc osłonowa - zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego dla osób samotnie gospodarujących. Program finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

   Komu przysługuje pomoc finansowa?

   - osobom samotnie gospodarującym

   - kryterium dochodowe: dochód nieprzekraczający kwoty 1940 zł netto.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7, 02-784 Warszawa

codziennie w godzinach pracy Ośrodka:

od. godz. 8.00 do godz. 16.00

Telefonicznie – tel. 22 544 12 00

Na adres e-mail: sekreteriat@ops-ursynow.pl

EPUAP: e-puap:OPS-Ursynow/skrytka

  1. Mieszkańcy gospodarstw wieloosobowych nie będą objęci pomocą osłonową, jednak nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do przyznania pomocy finansowej niezbędne jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego z osobą/rodziną w miejscu zamieszkania.